อาทิตย์. ต.ค. 2nd, 2022

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

เอกสารดาวน์โหลด แผนก…

ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ หรือบุคลากรฝีมือ

เอกสารดาวน์โหลด  แบบ…

แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เอกสารดาวน์โหลด     …