หน้าแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองนโยบายและแผน

เป็นผู้นำในการสนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผน และงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

dfzgdagdgdsfagasdgfgadfgbad

เอกสารใหม่ล่าสุด

ทีมงานเข้มแข็ง  ร่วมแรงสร้างสรรค์  จุดหมายสำคัญ  พัฒนามหาวิทยาลัยฯ

มุ่งมั่นในการทำงาน สนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ฝ่ายงานภายในกองนโยบายและแผน

ปฏิทินโครงการ

กองนโยบายและแผน

อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่ : 96 ม. 3  

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170

0-2441-6000 ต่อ 2140 – 2145