ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

1.สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.สถาบันวิจัยและพัฒนา

หนังสือ ที่ อว 0221.6/ว936 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ อว 0221.6/ว936 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

หนังสือ ที่ อว 0203.2/ว624 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ อว 0203.2/ว624 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองพัฒนานักศึกษา

3.คณะ วิทยาลัย

4.ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

5.ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

6.สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.สำนักงานประกันคุณภาพ

8.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10.นิติการ

11.กองกิจการพิเศษ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิ้งค์ (Zoom) เข้าร่วมประชุมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

https://thairen.zoom.us/j/62302618583

ลิ้งค์ (Zoom) เข้าร่วมประชุมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 22/12/2563 เวลา 13.00 น.