การประชุมผ่านระบบ ZOOM

https://zoom.us/j/8453961392

1.ลิ้งค์การประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “การจัดสรรค์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

 

2.เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เอกสารโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  1. PowerPoint เรื่อง การบริหารแผนและงบประมาณ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี
  2. PowerPoint เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดย นางพันธิตรา จตุรภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด  

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล กิจกรรม โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564

เอกสารดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล กิจกรรม โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564

1.ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรโลจิสติก

2.แบบฟอร์มรายงานผล-สถาบันอุดมศึกษา

3.แบบฟอร์ม-ตัวอย่างรายงานผลสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 – 3

เอกสารดาวน์โหลด 

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 – 3

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด 

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารดาวน์โหลด   

แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

5. แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน)