แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองพัฒนานักศึกษา

3.คณะ วิทยาลัย

4.ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

5.ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

6.สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.สำนักงานประกันคุณภาพ

8.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิ้งค์ (Zoom) เข้าร่วมประชุมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

https://thairen.zoom.us/j/62302618583

ลิ้งค์ (Zoom) เข้าร่วมประชุมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 22/12/2563 เวลา 13.00 น.

กำหนดวันดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดวันดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข

8.วิทยาลัยเพาะช่าง

9.คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง

10.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

12.คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล

เอกสารประกอบการประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิยาลัย) ณ วันที่ 9/12/2563

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิยาลัย) ณ วันที่ 9/12/2563

ข้อมูลรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568