จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

  1. บันทึกข้อความขอความร่วมมือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
  2. แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
  3. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
  4. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)