จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  1. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
  2. การพัฒนาการเรียนรู้
  3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1. แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการสำคัญ
ความสอดคล้องของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย
  1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การพัฒนาการเรียนรู้
  3. การวิจัยและนวัตกรรม