จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2563

  1. 5.1-1-09-2-แผน-ผล-โครงการ-63
  2. 5.1-1-09-แผนและผลการดำเนินงานของโครงการ
  3. 5.1-1-10-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
  4. 5.1-1-11-ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
  5. 5.1-1-12-รายงานการประเมินแผนกลยุทธ์-พ.ศ.-2560-2563
  6. 5.1-1-13-โครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์-พ.ศ.-2565-2569
  7. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562