การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารดาวน์โหลด

การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  1. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  2. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) เวลา9.00 – 12.00 น. และ (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2142, 2144

เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดการสมัครงาน 

หนังสือแจ้งเวียน

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับ เดือน มกราคา 2561

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. หน่วยงานสนับสนุน
  2. หน่วยงานจัดการศึกษา