เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองนโยบายและแผน  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) 

 

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ที่ ศธ 0501(6)/ว1193 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566)

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรูปเล่ม

ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณ (กองคลัง)

2.ฟอร์มแผนการรับนักศึกษา 61-66