แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

1.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

2.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

การจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของ 9 มทร”

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของ 9 มทร”

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองนโยบายและแผน  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)