งานนโยบายและยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 rmutr_plan_new
แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก

บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.5-(1)

 ปีงบประมาณ 2562
บันทึกข้อความส่งแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2562)

สรุปค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตาราง แผน-ผล ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คำนิยาม ตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)(เอกสารแนบหมายเลข 1)

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (update 8 พย 61)

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (update 12 ตค 61)

บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนปฎิบัตราชการประจำปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีงบประมาณ 2561
 บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนปฎิบัตราชการประจำปี พ.ศ. 2561

 บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564)

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (Update ล่าสุด)

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีงบประมาณ 2560
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)

  1. แบบประชาพิจารณ์ SWOT
  2. แบบประชาพิจารณ์ ตารางเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
  3. แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ แจกแจงผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน

(ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีงบประมาณ 2559
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2559-2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปีงบประมาณ 2558

แบบฟอร์มคำอธิบายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารหมายเลข 1 

2.เอกสารหมายเลข 2


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
ปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 ฉบับปรับปรุง (ผ่านมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว)

ไฟล์นำเสนอการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว

ปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *