รายงานสถิติการศึกษา

รายงานสถิติการศึกษา
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2556
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2555
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2554
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2553
รายงานสถิติการศึกษาปีการศึกษา 2552