แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะกลาง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2563
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง)
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-2560

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553-2556