แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะสั้น

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553