งานสารบรรณ

ปีงบประมาณ 2562
เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ rmutr_plan_new

ปีงบประมาณ 2561
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ที่ ศธ 0501(6)/ว1193 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับ เดือน มกราคา 2561
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

ปีงบประมาณ 2560
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
อัตราราคางานต่อหน่วย