แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก

เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

1.แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
2.BCG in Action : the New Sustainable Growth Engine
3.Bioeconomy Circular Economy Green Economy Model
4.BCG in action การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
5.ข้อเสนอ BCG in action : the new sustainable growth engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6.จับตา 10 S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่น คาดไทยใช้ 5-10 ปีเข้าใจเทคโนโลยี รอดการ Disruption
7.S Curveคืออะไร ทําเพื่ออะไร เกี่ยวข้องกับงานมหาดไทยอย่างไร
8.First S-Curve และ New S-Curve คืออะไร?
9.อุตสาหกรรม S-Curve
10.อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH)