ข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

การจัดทำข้อมูลเพื่อการเสนอขอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมการศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารดาวนฺโหลด

 

การจัดทำข้อมูลเพื่อการเสนอขอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมการศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งส่งไฟล์รายละเอียดทาง e-mail : planer@rmutr.ac.th