ข้อมูลจำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน ระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน ระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลรายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลรายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ

เอกสารดาวน์โหลด

ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารดาวน์โหลด

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568

– คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลค่าเช่าบ้าน

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน)