คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวนฺโหลด

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

ประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

การเสนอขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

การเสนอขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาหนังสือจากสำนักงบประมาณ

สำเนาหนังสือจากสำนักงบประมาณ

  1. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  2. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  3. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  4. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
  5. อัตราราคางานต่อหน่วย

(ร่าง) คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด

(ร่าง) คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์