แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก

เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

1.แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
2.BCG in Action : the New Sustainable Growth Engine
3.Bioeconomy Circular Economy Green Economy Model
4.BCG in action การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
5.ข้อเสนอ BCG in action : the new sustainable growth engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6.จับตา 10 S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่น คาดไทยใช้ 5-10 ปีเข้าใจเทคโนโลยี รอดการ Disruption
7.S Curveคืออะไร ทําเพื่ออะไร เกี่ยวข้องกับงานมหาดไทยอย่างไร
8.First S-Curve และ New S-Curve คืออะไร?
9.อุตสาหกรรม S-Curve
10.อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH)

 

การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารดาวน์โหลด

การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

2.เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567

3.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารดาวน์โหลด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

1.การติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2563 

2.บันทึกติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

5.สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

4.สรุปผลโครงการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

1.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

1.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301 และ สงป. 302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

1.คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาร่างคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

1.สรุปค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3.ภาพบรรยากาศโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา