บันทึกข้อความขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มคำเสนอขอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำเสนอขอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

*หมายเหตุ : ต้อง login Gmail ด้วย E-mail มหาวิทยาลัย เพื่อทำการ Download เอกสาร

เอกสารแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์

เอกสารแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์

  1. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (ปก)
  2. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (รวมเล่ม)
  3. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (แผนพับ)

การประชุมผ่านระบบ ZOOM

https://zoom.us/j/8453961392

1.ลิ้งค์การประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “การจัดสรรค์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

 

2.เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เอกสารโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  1. PowerPoint เรื่อง การบริหารแผนและงบประมาณ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี
  2. PowerPoint เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดย นางพันธิตรา จตุรภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล กิจกรรม โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564

เอกสารดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล กิจกรรม โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564

1.ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรโลจิสติก

2.แบบฟอร์มรายงานผล-สถาบันอุดมศึกษา

3.แบบฟอร์ม-ตัวอย่างรายงานผลสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 – 3

เอกสารดาวน์โหลด 

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 – 3