พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ(ร่าง)ปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารฯ

2.หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาฯ

3.(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหาร

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ