ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) 7 กระทรวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569 )

  1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบบูรณาการ
  2. แบบฟอร์มที่ 2 ตัวชี้วัดตามกรอบบูรณาการ
  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการ ฯ
  4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบบูรณาการ