ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

     1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ อุตสาหกรรมภาพยนตร์

     2.(ร่าง) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)