พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด   

แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

5. แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน)