พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แผนการพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง)