ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แผนการพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง)