จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองพัฒนานักศึกษา

3.คณะ วิทยาลัย

4.ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

5.ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

6.สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.สำนักงานประกันคุณภาพ

8.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10.นิติการ

11.กองกิจการพิเศษ