ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2564

 1. กองกิจการพิเศษ
 2. กองบริหารงานบุคคล
 3. กองพัฒนานักศึกษา
 4. คณะ วิทยาลัย
 5. นิติการ
 6. ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
 7. ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 9. สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน