ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

1. คำชี้แจงทำประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

2. แบบประชาพิจารณ์ swot ปรัชญา ฯลฯ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

3.ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์