จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  1. PowerPoint เรื่อง การบริหารแผนและงบประมาณ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี
  2. PowerPoint เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดย นางพันธิตรา จตุรภัทรนนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน