ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เอกสาร 1 การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลฯ แนวคิดและประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
เอกสาร 2 การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เอกสาร 3 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
เอกสาร 4 ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
เอกสาร 5 การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกากับรัฐบาล: ประสบการณ์กว่าสองทศวรรษของพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
เอกสาร 6 การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ดร.อรสา ภาวิมล