จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์

  1. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (ปก)
  2. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (รวมเล่ม)
  3. แผนด้านการอุดมศึกษาฯ (แผนพับ)