ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 4

เอกสารฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 4

เอกสารประกอบการบรรยายของท่าน ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี 3/7/62

เอกสารประกอบการบรรยายของท่านง พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ 6/7/62

chapter 1-2

chapter 3