ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

งานแผนงานและโครงการ

ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการและคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ SME ปี 2567

แบบฟอร์มโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 
แบบรายงานผลโครงการ ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ หรือบุคลากรฝีมือ

แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)

1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ อุตสาหกรรมภาพยนตร์

2.(ร่าง) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)

หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการฯและแบบฟอร์มฯ

การจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่างข้อเสนอขอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ

 โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

1.แบบฟอร์มโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ(ร่าง)ปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารฯ

2.หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาฯ

3.(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหาร

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

2.หนังสือประทับตรา การขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

3.แนวทางขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุปี 2564

4.รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

5.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

6.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564 แก้ไข

การประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1.แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

2.หนังสือการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์(อว)

3.รายชื่อแนบท้ายหน่วยงาน

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิสัยทัศน์

5.สำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการฯ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 

แบบฟอร์มข้อมูลการใช้ยางพาราในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) 7 กระทรวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569 )

  1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนงาน/โครงการภายใต้กรอบบูรณาการ
  2. แบบฟอร์มที่ 2 ตัวชี้วัดตามกรอบบูรณาการ
  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการ ฯ
  4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบบูรณาการ

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการติดตามโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570

ปีงบประมาณ 2564
 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เอกสารดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2563
 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

1. ระเบียบสำนักนายกฯ

2. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

3. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำ

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ


การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำหนดวันดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข

8.วิทยาลัยเพาะช่าง

9.คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง

10.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

12.คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล


แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล กิจกรรม โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564

1.ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรโลจิสติก

2.แบบฟอร์มรายงานผล-สถาบันอุดมศึกษา

3.แบบฟอร์ม-ตัวอย่างรายงานผลสถาบันอุดมศึกษา


แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ”บวร”

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ปรับใหม่)

แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.5-(1)

ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลรายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทำแผนร่วมลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ปรับใหม่)

ปีงบประมาณ 2561
บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

  1. มกราคม – มีนาคม 2561
บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

  1. พฤศจิกายน 2559
  2. ธันวาคม 2559
  3. มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560
  4. มีนาคม – พฤษภาคม 2560
บันทึกข้อความแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ตุลาคม – ธันวาคม 2560

2.มกราคม – มีนาคม 2561

ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ตุลาคม 2559

2.พฤศจิการยน 2559

3.ธันวาคม 2559

4.มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

5.มีนาคม – พฤษภาคม 2560

6.มิถุนายน 2560

7.สิ้นปีงบประมาณ 2560

แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

1.มีนาคม – เมษายน 2561

แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

1.มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

2.มีนาคม – เมษายน 2560

3.พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

4.กรกฎาคม – กันยายน 2560

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2559
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2558
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการ)
1.กองกิจการพิเศษ2.กองพัฒนานักศึกษา

3.กองสหกิจศึกษา

4.สำนักงานประชาสัมพันธ์

5.สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

6.สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

7.สถาบันวิจัยและพัฒนา

8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

9.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

10.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11.คณะวิศวกรรมศาสตร์

12.คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุขฯ)

13.คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)

14.คณะศิลปศาสตร์(บพิตรพิมุขฯ)

15.คณะศิลปศาสตร์(ศาลายา)

16.วิทยาลัยเพาะช่าง


แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการ)
1.กองคลัง2.กองกลาง3.กองบริหารงานบุคคล4.กองพัฒนานักศึกษา

5.กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

6.กองกิจการพิเศษ

7.กองสหกิจศึกษา

8.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

9.สำนักงานประกันคุณภาพ

10.สำนักงานประชาสัมพันธ์

11.สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

12.สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

13.สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

14.สำนักงานศึกษาทางไกล

15.สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

16.สถาบันวิจัยและพัฒนา

17.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

20.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

21.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

22.คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)

23.คณะวิศวกรรมศาสตร์(วังไกลฯ)

24.คณะบริหารธุรกิจ(บพิตรพิมุขฯ)

25.คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)

26.คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลฯ)

27.คณะศิลปศาสตร์(บพิตรพิมุขฯ)

28.คณะศิลปศาสตร์(ศาลายา)

29.คณะศิลปศาสตร์(วังไกลฯ)

30.คณะศิลปศาสตร์(เพาะช่าง)

31.วิทยาลัยเพาะช่าง

ปีงบประมาณ 2557
แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2557

แบบรายงานโครงการ อพ.สธ.

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ

แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ