ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

งานวิเคราะห์งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายได้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม CIO

 

ปีงบประมาณ 2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยเสนอขอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว rmutr_plan_new

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย

1.แบบฟอร์มเสนอแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกฯ

2.ร่างแผนปฏิบัติการสุขภาพโลก 2021-2027


ประเด็นคำถาม – คำตอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1

1.แบบฟอร์มประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1

2.ประเด็นคำถาม – คำตอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตร)


ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

1.สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.สถาบันวิจัยและพัฒนา


คู่มือระบบ PBM

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568

การจัดทำคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มการจัดทำคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ข้อมูลบุคลากร

2.ข้อมูลนักศึกษา

3.ข้อมูลค่าเช่าบ้าน


แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

5. แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน)


 ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการประชุม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิยาลัย) ณ วันที่ 9/12/2563 rmutr_plan_new

แบบฟอร์มคำเสนอขอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

ประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 – 3

การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

2.เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567

3.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2567

การจัดทำข้อมูลเพื่อการเสนอขอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมการศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสนอขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แบบฟอร์มโครงการอย่างย่อ (แผนภาค ปี 2564)

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 2564

ปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

MHESI – Local Economy Development โดยใช้ งบประมาณเงินกู้

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายได้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและประมาณการรายได้

ประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินเดือนและส่วนควบ

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

แบบฟอร์มเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลประกอบการของบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ
 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย Reinventing University System (PowerPoint File)

2.แบบฟอร์มการจัดทำขอเสนอโครงการ


การจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลจำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน ระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลรายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณพ.ศ.2563
ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักศึกษา

– ข้อมูลค่าเช่าบ้าน

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน)
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน)หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
รายงานผลโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายได้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แบบรายงานประมาณการรายได้
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฟอร์มข้อมูลอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559
ฟอร์มข้อมูลนักศึกษา
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

1.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

2.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

การจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์ม “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของ 9 มทร”
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน)

ปีงบประมาณ 2561
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรูปเล่ม

ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณ (กองคลัง)

2.ฟอร์มแผนการรับนักศึกษา 61-66

 rmutr_plan_new
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แบบฟอร์ม (ปี 2562)

คำชี้แจงครุภัณฑ์ แบบ ง.3 ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการเขียนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ แบบ ง.5-(2)

แบบฟอร์มรูปเล่ม (พ.ศ.2562-2566)

โครงการพัฒนาด้านเกษตรอาหาร

โครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0

โครงการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง

โครงการพัฒนาด้านกิจการเพื่อสังคม

โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการน้ำ

โครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ

โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ราคามาตรฐาน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561

โครงการยุทธศาสตร์ภาพรวม 9 มทร.

โครงการด้านขนส่งทางราง (มทร.อีสาน)

โครงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (มทร.อีสาน)

โครงการบริหารจัดการน้ำ (มทร.สุวรรณภูมิ)

โครงการกิจการเพื่อสังคม (มทร.กรุงเทพ)

โครงการเกษตรอาหาร (มทร.ธัญบุรี)

โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มทร.พระนคร)

โครงการระบบขนส่งทางน้ำ (มทร.ศรีวิชัย)

โครงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0 (มทร.ตะวันออก)

โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (มทร.รัตนโกสินทร์)

แบบฟอร์มเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565
แบบฟอร์มจำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 – 2562 จำแนกตามสายงาน และจำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2562
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของ ๙ มทร.
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  1. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  2. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. หน่วยงานสนับสนุน
  2. หน่วยงานจัดการศึกษา
นโยบายการจัดทำงบประมาณ(PowerPoint)
แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ข้อมูลบุคลากร

2.ข้อมูลนักศึกษา

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.03 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองคลัง


ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560

2.แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมารายได้ ปี 2560

3.ตัวชี้วัดตาม พรบ ปี 2560


เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำคำเสนอของงบประมาณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่12

2.ยุทธศาสตร์ที่-9-การพัฒนาภาค-เมือง-และพื้นที

3.แบบฟอร์มโครงการ

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานจัดการศึกษา
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวล3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ4 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว5 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี6 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ7 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา8 คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล9 วิทยาลัยเพาะช่าง10 คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ11 คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา12 คณะศิลปศาสตร์ วังไกลกังวล13 คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง
 หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

1 สำนักงานอธิการบดี

2 กองคลัง

3 กองกลาง

4 กองบริหารงานบุคคล

5 กองนโยบายและแผน

6 กองพัฒนานักศึกษา

7 กองกิจการพิเศษ

8 กองสหกิจศึกษา

9 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

10 สำนักงานตรวจสอบภายใน

11 สำนักงานประกันคุณภาพ

12 สำนักงานประชาสัมพันธ์

13 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา

15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

18 สำนักงานการศึกษาทางไกล

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 สำนักงานนิติการ

21 ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

22 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

23 กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

24 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล


ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลบุคลากร)

แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. กองคลัง

2. กองบริหารงานบุคคล

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา


แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.หน่วยงานสายวิชาการ

2.หน่วยงานสายสนับสนุน


คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและการจัดทำงบประมาณประจำปี วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ปี 2549-25581.คณะศิลปศาสตร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิทยาลัยเพาะช่าง

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591. กองคลัง2. กองบริหารงานบุคคล3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ 2558
 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา
หลักเกณฑ์ราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ 1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2558)2.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(ฉบับเดือนมีนาคม2558)3.อัตราราคางานต่อหน่วย(เดือนมีนาคม2558)
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา2 หน่วยงานจัดการศึกษา3ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2557
แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

แบบฟอร์ม ทม.01-ทม.05 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25581. กองคลัง2. กองบริหารงานบุคคล3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25571.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา

แบบฟอร์มหัวข้อกรอกข้อมูลปัจจุบันและรายละเอียดแบบสรุปตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ๆ

ข้อมูลผลผลิตตาม Focus Group

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25581.หน่วยงานจััดการศึกษา2.หน่วยงานสนันสนุนการจัดการศึกษา