ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

งานวิจัยและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2565 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

rmutr_plan_new
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

 1. บันทึกข้อความ เรื่องขอแจ้งเวียนเอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. เอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

 1. บันทึกข้อความ เรื่องขอแจ้งเวียนเอกสารแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

 1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค 64-31มี.ค 65)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค 64-31มี.ค 65)
 5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการ) ตั้งแต่วนที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค 63-30 ก.ย 64)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค 63-30 ก.ย 64)
 4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63-30 ก.ย. 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

 1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301 และ สงป.302)
 2. แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 64)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64)
ร่าง คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570
คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
แบบประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. คำชี้แจงทำประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

2. แบบประชาพิจารณ์ swot ปรัชญา ฯลฯ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

3.ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)

 ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2563

 1. 5.1-1-09-2-แผน-ผล-โครงการ-63
 2. 5.1-1-09-แผนและผลการดำเนินงานของโครงการ
 3. 5.1-1-10-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
 4. 5.1-1-11-ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
 5. 5.1-1-12-รายงานการประเมินแผนกลยุทธ์-พ.ศ.-2560-2563
 6. 5.1-1-13-โครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์-พ.ศ.-2565-2569
 7. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

 1. บันทึกข้อความ ส่งเล่มแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

 1. บันทึกข้อความ ส่งเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

 1. บันทึกข้อความ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. การติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

 1. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.301 และ สงป.302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2. แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

 1. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ฟอร์มแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.4),(แบบ ปค.5)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือการประเมิน การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

1.บันทึกข้อความส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)

1.การติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2563 

2.บันทึกติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

5.สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

4.สรุปผลโครงการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

1.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

1.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป.301 และ สงป. 302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

1.คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาร่างคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

1.สรุปค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3.ภาพบรรยากาศโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (MOVE UP = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


(ร่าง) คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

2.บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (O11)

1.บันทึกข้อความ เรื่องการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 

3.สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ) (ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 61-31 มี.ค.62)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

1.รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2561 และสรุปมติสภา

2.สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณแผ่นดิน 2561 (โครงการ)  (ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 60-30 ก.ย.61)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

1.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สงป.301 และ สงป.302)

2.แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (O19)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-กระบวนการนโยบายและแผน
ปีงบประมาณ 2561  
บันทึกติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)  
 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 12 เดือน

1.ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 12 เดือน

2.หนังสือติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 12 เดือน

3.บันทึกส่งวาระตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 12 เดือน

4.ใบเสนอวาระเข้า CEO รอบ 12 เดือน

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

 rmutr_plan_new
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 9 เดือน

1.ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 9 เดือน

2.หนังสือติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 9 เดือน

3.บันทึกส่งวาระตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 รอบ 9 เดือน

4.ใบเสนอวาระเข้า CEO รอบ 9 เดือน

rmutr_plan_new

ปีงบประมาณ 2560
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 – 2563
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีงบประมาณ 2559
 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559-2563

ปีงบประมาณ 2558
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับบปรับปรุง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี 2558 รอบ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2557
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *