ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2566  

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง 2566)

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 
ปีงบประมาณ 2565  

แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 1. บันทึกข้อความขอความร่วมมือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
 2. แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
 3. (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
 4. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 

 

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

แบบฟอร์มคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

 

บันทึกถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 31 มีนาคม 2565)

 

สรุปโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมเจ้าภาพโครงการเรือธง และไฟล์โครงการเรือธงแยกตามหน่วยงาน
 2. แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) ภายใต้แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มทร.รัตนโกสินทร์ (ฟอร์ม)
 3. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อเสนอโครงการเรือธงปี 2566
 

เอกสารแผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570

 1. แผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570
 2. เอกสารนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570 (PowerpPoint)
rmutr_plan_new
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง)  

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

แบบฟอร์มและโครงการเรือธง (flagship projects) ภายใต้แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570

 1. แบบฟอร์มที่ 1
 2. แบบฟอร์มที่ 2
 
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570  
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) ที่สำคัญ พ.ศ. 2565-2570  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ข้อมูลการปฏิรูประบบบริหาร มทร.รัตนโกสินทร์

 

1.การปฏิรูปด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

2.การปฏิรูปด้านบริหารงานบุคคล

3.การปฏิรูปด้านแผนระบบการเงินและงบประมาณ

4.การปฏิรูปด้านระบบธรรมาภิบาล

 
ปีงบประมาณ 2564    
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2564

 

 1. กองกิจการพิเศษ
 2. กองบริหารงานบุคคล
 3. กองพัฒนานักศึกษา
 4. คณะ วิทยาลัย
 5. นิติการ
 6. ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
 7. ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 9. สำนักงานประกันคุณภาพ
 10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
แบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566

 

 1. แบบฟอร์มที่ 1
 2. แบบฟอร์มที่ 2
 3. แบบฟอร์มที่ 3
 
เอกสารประชุมวันที่ 28 กันยายน 2564  
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566

 

 1. แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 2. กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. ข้อเสนอการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
 4. แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570)
 5. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570
 6. สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563-2567)
 7. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 rmutr_plan_new
(ร่าง)แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2570) มทร.รัตนโกสินทร์  
แบบประชาพิจารณ์ swot ปรัชญา ฯลฯ แผนกลยุทธ์
พ.ศ 2565 -2570
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2

 

 1. DraftPlan
 2. SM4RMUTR
 3. กำหนดการครั้งที่ 2
 

 
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 17 สิงหาคม 2564

 

1. วาระการประชุม 17 ส.ค. 2564

2. รายงานการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

3. power point แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

4. แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

 

 
เอกสารประกอบโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 มทร.รัตนโกสินทร์

 

 1. SM4RMUTR
 2. SWOT Analysis
 3. เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา
 

 
แบบฟอร์มโครงการบูรณาการฯ  

 
(ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศและพัฒนากำลังคนฯ  

 
แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

 

1.กองบริหารงานบุคคล

2.กองพัฒนานักศึกษา

3.คณะ วิทยาลัย

4.ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

5.ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

6.สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.สำนักงานประกันคุณภาพ

8.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10.นิติการ

 

 
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2567  

 
บันทึกข้อความขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  

 
ปีงบประมาณ 2563  
แบบฟอร์มการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) และเศรษฐกิจฐานราก  

 
บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563  
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.5-(1)  

 
 ปีงบประมาณ 2562  
บันทึกข้อความส่งแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2562)  

 
สรุปค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
ตาราง แผน-ผล ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2)  

 
ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คำนิยาม ตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)(เอกสารแนบหมายเลข 1)  

 
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (update 8 พย 61)  

 
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (update 12 ตค 61)  

 
บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนปฎิบัตราชการประจำปี พ.ศ. 2562  

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
ปีงบประมาณ 2561  
 บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนปฎิบัตราชการประจำปี พ.ศ. 2561  

 
 บันทึกส่งเอกสารเล่มแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564)  

 
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (Update ล่าสุด)  

 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
ปีงบประมาณ 2560  
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564   

 
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)

 

 1. แบบประชาพิจารณ์ SWOT
 2. แบบประชาพิจารณ์ ตารางเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
 3. แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ แจกแจงผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน
 

 
(ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
ปีงบประมาณ 2559  
   
แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2559-2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
ปีงบประมาณ 2558  
   

แบบฟอร์มคำอธิบายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

เอกสารดาวน์โหลด

1.เอกสารหมายเลข 1 

2.เอกสารหมายเลข 2

 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558  
   
ปีงบประมาณ 2557  
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557   

 
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 ฉบับปรับปรุง (ผ่านมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว)  

 
ไฟล์นำเสนอการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว  

 
   
ปีงบประมาณ 2556  
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556   

 
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560  

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *