ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

หน้าที่

ภารกิจ  บทบาท  หน้าที่ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปมี หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานการพิมพ์  งานแผนงาน  โครงการ และจัดทำคำเสนอของงบประมาณ  งานเอกสารทางวิชาการ  การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ  จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ดูแลรักษา  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง

2. งานนโยบายและยุทธศาสตร์มี หน้าที่ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เสนอแนะ  จัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายเป้าหมาย  กลยุทธ์  กำหนดปัญหาและความต้องการ  กำหนดวัตถุและนโยบายการพัฒนาการศึกษา  จัดทำยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์  จัดทำการประมาณการและคาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการนำนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลการพัฒนานโยบาย และยุทธ์ศาสตร์หรือผลกระทบทางนโยบาย  และจัดทำข้อเสนอและแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. งานแผนงานและโครงการมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนแม่บททางการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว  ระยะปานกลางและระยะสั้น  จัดทำแผนการรับนักศึกษา  จัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการ  ปรับปรุงแผนงาน/โครงการและจัดทำรายละเอียดแผนงานและโครงการ  กำหนดเป้าหมายแผน  แผนงานหรือโครงการ  จัดทำและประสานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ศึกษาความเป็นไปได้  จัดทำโครงการพิเศษ  โครงการพระราชดำริ  ดำเนินการนำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ  ดำนินการประเมินผลแผน  แผนงานหรือโครงการและจัดทำข้อเสนอแนะแผนงานและโครงการ

4. งานวิเคราะห์งบประมาณมี หน้าที่ดำเนินการจัดทำนโยบายงบประมาณและกำหนดแนวทางประมาณการวงเงิน  งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  รวมถึงเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ  จัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3-5 ปี  จัดทำรายละเอียดคำเสนอของบประมาณประจำปี  จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงต่อกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดสรรงบประมาณประจำปี  จัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นรายไตรมาส  จัดทำจัดหาและประสานความร่วมมือกับแหล่งเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ  ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์งบประมาณประจำปี  ดำเนินการประเมินผลงานงบประมาณและให้เสนอแนะแนวทางการจัดทำงบประมาณ

5. งานวิจัยปละประเมินผลมี หน้าที่ดำเนินการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา  การทำงบประมาณการบริหารของมหาวิทยาลัยในด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการด้านงบประมาณด้านสถิติ  ข้อมูลและสารสนเทศ  ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จัดทำการประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญ  ประเมินผลแผนกลยุทธ์  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ  รวมถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี  รายงานต้นทุนต่อหน่วยและรายงานผลอื่นๆ

6. งานข้อมูลและสารสนเทศมี หน้าที่ดำเนินการจัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  รวบรวมข้อมูล  ประสานการจัดเก็บข้อมูลตามรายงานการศึกษาภาคสถิติ (รศ.)  และรายงานครู (รค.)  รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาคณาจารย์  บุคลากรและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ  เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ดำเนินการวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษา  จัดทำดัชนีทางการศึกษา  จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการบริหารและการทำงบประมาณ  จัดทำรายงานสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย