ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ทีมงานเข้มแข็ง  ร่วมแรงสร้างสรรค์  จุดหมายสำคัญ  พัฒนามหาวิทยาลัยฯ


ปณิธาน

มุ่งมั่นในการทำงาน สนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ


วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนเป็นผู้นำในการสนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผนและงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ


พันธกิจ

1.  จัดทำแผนและงบประมาณให้สอดคลองกับกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านงานแผน ด้านแผนงานและโครงการและด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และนำผลไปสู่การปรับปรุงพัฒนา

3. การจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ


วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการวางแผน  ด้านงบประมาณ  การติดตามประเมินผลและฐานข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.  เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์