ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

rmutr_plan_h05

นางพันธิตรา  จตุรภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


งานนโยบายและยุทธศาสตร์
rmutr_plan_h18

น.ส.ภัคสร  บุญรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rmutr_plan_h03

น.ส.อลิษา  รูปสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอัจฉรา  น้อยพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานวิเคราะห์งบประมาณ
rmutr_plan_h16
นายมังกร  แหลมหลักเชาวน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rmutr_plan_h07
น.ส.พรรณธิดา  บุญเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rmutr_plan_h08
น.ส.นภาพร  สูนาสวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rmutr_plan_h12
นายรัฐนันท์   หอมจันทร์โต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
น.ส.วิชชุทัศน์  ลือวณิชย์พันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานแผนงานและโครงการ
rmutr_plan_h13

น.ส.วิยะดา  แสงอันประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

rmutr_plan_h19
น.ส.พนัชกร  เสลานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานวิจัยและประเมินผล
rmutr_plan_h02

น.ส.ภรภัค  สุวรรณศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

rmutr_plan_h14
นางนิรัญญา  เหล็กมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

rmutr_plan_h15
นายภรานนท์  ตั้งทำนุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานข้อมูลสารสนเทศ
rmutr_plan_h06
 นางรัตนา  ศรีแก่นแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

น.ส.กิตติยา  พุ่มพวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานบริหารงานทั่วไป
rmutr_plan_h10

น.ส.วรินทร  หะรังศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 น.ส.นิจจารีย์  จันทร์พวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป