พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา

  • Supak.pia@rmutr.ac.th
    Tel. 089-681-1575  (อ.เผียง)
  • Maru_pla111@hotmail.com

กองนโยบายและแผน

  • Planer@rmutr.ac.th
    Tel.02-441-6000 ต่อ 2140-5