พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ อว 0203.2/ว624 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม