พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

สำเนาหนังสือจากสำนักงบประมาณ

  1. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  2. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  3. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  4. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
  5. อัตราราคางานต่อหน่วย