พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา