พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

1. ระเบียบสำนักนายกฯ

2. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

3. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำ

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ