ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

งานบริหารทั่วไป

ปีงบประมาณ 2563
หนังสือ ที่ อว 0203.2/ว624 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม rmutr_plan_new
หนังสือ ที่ อว 0221.6/ว936 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  rmutr_plan_new

ปีงบประมาณ 2563
สำเนาหนังสือจากสำนักงบประมาณ

  1. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  2. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  3. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  4. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
  5. อัตราราคางานต่อหน่วย

ปีงบประมาณ 2562
เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : การเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีงบประมาณ 2561
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ที่ ศธ 0501(6)/ว1193 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับ เดือน มกราคา 2561
หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
 หนังสือแจ้งเวียนสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

ปีงบประมาณ 2560
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
อัตราราคางานต่อหน่วย