ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

หน่วยงานจัดการศึกษา

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวล

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

7 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

8 คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล

9 วิทยาลัยเพาะช่าง

10 คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

11 คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา

12 คณะศิลปศาสตร์ วังไกลกังวล

13 คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

1 สำนักงานอธิการบดี

2 กองคลัง

3 กองกลาง

4 กองบริหารงานบุคคล

5 กองนโยบายและแผน

6 กองพัฒนานักศึกษา

7 กองกิจการพิเศษ

8 กองสหกิจศึกษา

9 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

10 สำนักงานตรวจสอบภายใน

11 สำนักงานประกันคุณภาพ

12 สำนักงานประชาสัมพันธ์

13 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา

15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

18 สำนักงานการศึกษาทางไกล

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 สำนักงานนิติการ

21 ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

22 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

23 กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

24 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล