พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

1.สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.สถาบันวิจัยและพัฒนา