จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

2.หนังสือประทับตรา การขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

3.แนวทางขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุปี 2564

4.รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

5.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564

6.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2564 แก้ไข