จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

ข้อมูลการปฏิรูประบบบริหาร มทร.รัตนโกสินทร์

1.การปฏิรูปด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

2.การปฏิรูปด้านบริหารงานบุคคล

3.การปฏิรูปด้านแผนระบบการเงินและงบประมาณ

4.การปฏิรูปด้านระบบธรรมาภิบาล