จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดวันดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข

8.วิทยาลัยเพาะช่าง

9.คณะศิลปศาสตร์ เพาะช่าง

10.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

12.คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล