ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

กำหนดการเข้าชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ

กำหนดการเข้าชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาจะเข้าชี้แจงงบประมาณในช่วงระหว่างวันที่ 13-14 , 17-18 กรกฎาคม 2560
*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง