พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

การเสนอขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564