พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

การประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1.แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

2.หนังสือการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์(อว)

3.รายชื่อแนบท้ายหน่วยงาน

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิสัยทัศน์

5.สำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการฯ